Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Ανακοίνωση της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση Φεβριαρίου 2017

Το Δ.Σ της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.  προσκαλεί τα σωματεία μέλη της, να καταθέσουν θέσεις ή προτάσεις εν όψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου.
Οι προτάσεις θα πρέπει να σταλούν το αργότερο μέχρι τις 20 Ιανουαρίου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Ένωσης έτσι ώστε να  ομαδοποιηθούν από το Δ.Σ. και να συμπεριληφθούν στην Ημερήσια Διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.